Producenci
Kontakt

Sklep Wędkarski EuroFishing

Tel: 609 883 020

Tel: 32 747 38 29

Email: sklep@eurofishing.pl

 

ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 22

41-807 Zabrze

NIP: 6481135603

Nr Konta: 48 1140 2004 0000 3102 5401 9170

Bank: MBank

Artykuły
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów przez sklep internetowy www.EuroFishing.pl, zwany dalej „sklepem” lub „sprzedającym”.
2. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar w sklepie internetowym www.EuroFishing.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na swoich stronach, oraz towarów które nie są prezentowane na stronie www a znajdują się w magazynie lub na życznie klienta zostaną sprowadzone.
4. Właścicielem sklepu internetowego www.EuroFishing.pl jest FOB Jolanta Bagsik z siedzibą w Zabrzu 41-813 przy ul. Wawrzyńskiej 22, nr NIP 648-113-56-03, nr REGON 273032149:

a) nr telefonu kontaktowego w Biurze Obsługi Zamówień: + 48 (32) 747 38 29;b) nr telefonu kontaktowego w Biurze Obsługi Zamówień: + 48 (32) 747 38 29; 609883020
c) nr konta bankowego: Konto NR. 48114020040000310254019170 Mbank;
d) adres e-mail: sklep@eurofishing.pl;.

5. Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.EuroFishing.pl podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Użyte w sklepie znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia, informacje i inne materiały są własnością stosownych producentów, instytucji oraz osób fizycznych bądź prawnych. Powielanie, kopiowanie lub używanie w inny sposób wyżej opisanych materiałów bez zgody właścicieli jest zabronione.
7. Klientem sklepu może być:

a) pełnoletnia osoba fizyczna;
b) osoba prawna;
c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

8. Do ceny sprzedaży towarów objętych danym zamówieniem, doliczane są koszty dostawy przedmiotowego zamówienia.
9. Koszt dostawy ponosi kupujący, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 12 niniejszego regulaminu.
10. Dostawa zamówienia realizowana jest za pośrednictwem „Poczty Polskiej”, firmy kurierskiej „Patron Service”, firmy „In Post”
11. Koszt dostawy regulują szczegółowe cenniki firm, opisanych w punkcie 10 niniejszego regulaminu.
12. W przypadku złożenia zamówienia na łączną kwotę przekraczająca 300 zł brutto, koszt dostawy pokrywa sklep, niezależnie od ewentualnie udzielonego rabatu.
13. Minimalny koszt zamówienia wynosi 10 zł brutto.
14. W przypadku złożenia zamówienia na łączną kwotę przekraczająca 500 zł brutto, sprzedający udzieli kupującemu rabatu w wysokości 3 % wartości zamówienia.
15. W przypadku złożenia zamówienia na łączną kwotę przekraczająca 1000 zł brutto, sprzedający udzieli kupującemu rabatu w wysokości 5 % wartości zamówienia.
16. W przypadku złożenia zamówienia na łączną kwotę przekraczająca 1500 zł brutto, sprzedający udzieli kupującemu rabatu w wysokości 7,5% wartości zamówienia.
17. W przypadku złożenia zamówienia na łączną kwotę przekraczająca 2000 zł brutto, sprzedający udzieli kupującemu rabatu w wysokości 10 % wartości zamówienia.
18. Rabaty, opisane w punktach 14, 15, 16, 17 niniejszego regulaminu, nie są sumowane i nie należy ich traktować łącznie. Przekroczenie jednego progu rabatowego spowoduje, że każde kolejne zamówienie będzie pomniejszone o rabat aż do osiągnięcia kolejnego progu.
19. Zamówienia w sklepie można składać za pośrednictwem:

a) formularza zamówieniowego, znajdującego się na stronie internetowej sklepu;
b) e-mail: sklep@eurofishing.pl;
c) tel: + 48 (32) 274 41 17; tel: 609883020

20. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówieniowego należy:

a) wcisnąć przycisk „do koszyka”, znajdującą się obok wybranego produktu;
b) wprowadzić w stosownym polu ilość zamawianego produktu;
c) wybrać firmę, która dostarczy zamówienie;
d) wybrać metodę płatności;
e) uzupełnić dane osobowe i teleadresowe w formularzu;
f) wcisnąć przycisk „zamawia,”;
g) w przypadku większej ilości zamawianych produktów różnego rodzaju należy postępować zgodnie z instrukcją umieszczoną na formularzu zamówieniowym.

21. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem e-mail lub telefonu należy:

a) podać ID, nazwę własną oraz ilość zamawianego produktu;
b) określić firmę dostarczającą zamówienie;
c) określić sposób płatności;
d) podać imię i nazwisko bądź nazwę, adres wraz z kodem pocztowym, adres e-mail i telefon kontaktowy zamawiającego.

22. W sytuacjach wyjątkowych sklep dopuszcza możliwość podania przez zamawiającego niepełnych danych, opisanych w punkcie 21 niniejszego regulaminu, za wyjątkiem podania numeru telefonu kontaktowego, służącego do sprawdzenia wiarygodności osoby składającej zamówienie.
23. Po otrzymaniu zamówienia sprzedający weryfikuje przedmiot zamówienia ze stanami magazynowymi sklepu.
24. W przypadku braku dostępu do któregoś z towarów, będących przedmiotem zamówienia, bądź posiadania mniejszej od zamawianej ilości towaru, sprzedający informuje o powyższym zamawiającego drogą telefoniczną, e-mail a zamawiający decyduje, czy sklep będzie realizował niepełne zamówienie, czy też ma odstąpić od realizacji całego zamówienia.
25. Potwierdzenie otrzymania zamówienia odbywa się droga telefoniczną lub e-mail
26. Za potwierdzenie zamówienia należy także rozumieć wyrażenie przez zamawiającego zgody na realizację niepełnego zamówienia, tj. sytuacji opisanej w punkcie 24 niniejszego regulaminu.
27. Zamówienie realizowane jest w terminie 5 dni roboczych po potwierdzeniu przez sklep otrzymania zamówienia, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 28 niniejszego regulaminu.
28. Sprzedający zastrzega sobie prawo do opóźnienia w realizacji zamówienia pod warunkiem, że zgłosi ten fakt zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia drogą telefoniczną, e-mail bądź faksem, a zamawiający wyrazi zgodę na opóźnienie w realizacji zamówienia.
29. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 28 niniejszego regulaminu zamawiający ma prawo do rezygnacji z realizacji złożonego w sklepie zamówienia.
30. Zamawiający ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia bądź zmiany zakresu tego zamówienia do momentu potwierdzenia przez sklep wysłania zamówienia
31. W wyjątkowych sytuacjach sklep może wyrazić zamawiającemu zgodę na rezygnację ze złożonego zamówienia bądź zmianę zakresu tego zamówienia po terminie określonym w punkcie 30 niniejszego regulaminu.
32. Płatność za towary zamówione w sklepie internetowym www.EuroFishing.pl odbywa się poprzez:

a) płatność przy odbiorze;
b) przedpłatę na konto.

33. Zamawiający ponosi koszty form płatności, opisanych w punkcie 32 niniejszego regulaminu.
34. W przypadku wybrania przez zamawiającego formy płatności, opisanej w punkcie 32 lit. „b” niniejszego regulaminu, realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu na konto sprzedającego stosownych środków pieniężnych, stanowiących zapłatę za zamówiony towar, powiększoną o koszt przesłania zamówienia.
35. Sklep do zamawianego towaru dołącza paragon lub – na życzenie zamawiającego – fakturę VAT.
36. Towary oferowane przez sklep są nowe i objęte gwarancją producenta. Gwarancja dołączana jest do zamówionych produktów.
37. Zamawiający po otrzymaniu przesyłki, obejmującej zamówiony towar, zobowiązany jest sprawdzić jej stan oraz stan taśm i plomb zabezpieczających. Przyjęcie przez zamawiającego uszkodzonej przesyłki wyklucza ponoszenie przez sklep odpowiedzialności za niepełną, wadliwą bądź uszkodzoną zawartość przesyłki.
38. W przypadku przyjęcia przez zamawiającego nieuszkodzonej przesyłki i stwierdzenia w zawartym w niej towarze uszkodzeń lub wad technicznych, zamawiający ma prawo zwrotu wadliwego towaru do sklepu. Przesłanie wadliwego towaru odbywa się na koszt zamawiającego.
39. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 38 niniejszego regulaminu sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie dwóch tygodni, licząc od dnia otrzymania wadliwego towaru.
40. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez sprzedającego skutkować będzie wymianą wadliwego towaru na pełnowartościowy, poniesieniem przez sklep kosztów przesłania tego towaru do sklepu oraz kosztów odesłania go do zgłaszającego reklamację. W przypadku braku danego towaru na stanie magazynowym sklepu sprzedający niezwłocznie zwróci zgłaszającemu reklamację równowartość poniesionych przez niego kosztów zakupu tego towaru.
41. Naprawy gwarancyjne towarów odbywają się za pośrednictwem sklepu, według poniższego schematu:

a) zgłaszający towar do naprawy w ramach gwarancji podpisuje swoim imieniem i nazwiskiem stosowną kartę gwarancyjną;
b) do karty gwarancyjnej zgłaszający dołącza własnoręcznie sporządzony opis stwierdzonych wad i usterek;
c) produkt podlegający naprawie w ramach gwarancji, kartę gwarancyjną, opis wad i usterek oraz kopię dowódu zakupu (paragon lub faktura VAT) zgłaszający wysyła na własny koszt do siedziby sklepu;
d) sklep przekazuje zgłoszony towar właściwemu producentowi;
e) po rozpatrzeniu zgłoszenia przez producenta i otrzymaniu od producenta towaru, sklep na własny koszt przesyła przedmiotowy towar do zgłaszającego.

42. Za datę przyjęcia zgłoszenia towaru do naprawy w ramach gwarancji przyjmuje się datę otrzymania przez sklep towaru podlegającego zgłoszeniu.
43. Termin rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 42 niniejszego regulaminu, wynosi 14 dni od daty jego przyjęcia. W ciągu 14 dni zgłaszający otrzyma odpowiedź na zgłoszenie wraz z uzasadnieniem, oraz w razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji czas realizacji zgłoszenia.
44. Zdjęcia towarów umieszczone na stronie sklepu internetowego www.EuroFishing.pl nie muszą dokładnie odzwierciedlać wyglądu faktycznych produktów, szczególnie w zakresie kolorystyki przedmiotowych towarów.
45. Dane techniczne i informacje o produktach przedstawionych na stronie sklepu pochodzą od producentów. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualną niezgodność tych danych i informacji ze stanem faktycznym.
46. Złożenie zamówienia wraz z podaniem informacji, opisanych bliżej w punkcie 20 lub 21 niniejszego regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), oraz na wystawienie faktury VAT bez podpisu kupującego.
47. Sklep nie sprzedaje i nie użycza posiadanych danych osobowych kontrahentów innym osobom lub instytucjom. Dane te mają charakter poufny i służą wyłącznie do realizacji składanych zamówień.
48. Osoba, która przekazała swoje dane osobowe do sklepu, ma prawo domagać się ich usunięcia z bazy danych, a sklep zobowiązany jest do niezwłocznej realizacji tego żądania.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl